INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

16.10.2011

Procjenjuje se da jedna cetvrtina stanovnika naše planete tokom svog života pati od najmanje jednog psihickog poremecaja

Covjek je tvrđi od kamena i nježniji od ruže

Autori: ALEMA PENDEK

Svjetski dan mentalnog zdravlja obi lježava se u organizaciji Svjetske fede racije za mentalno zdravlje (WFMH) od 1992. godine, i to 10. oktobra svake go[] dine u više od stotinu zemalja širom svi jeta. To je jedinstvena kampanja na svjetskoj razini koja naglašava važnost promicanja mentalnog zdravlja i usmje rava pažnju na probleme i poremecaje mentalnog zdravlja. Ova inicijativa Svjetske federacije za mentalno zdrav lje sadrži cetiri kljucna elementa: jedin stvo, vidljivost, prava i oporavak, .....